záhlaví čsop křivatec

Okrotice bílá

vydáno: 2. prosince 2014 » přečteno: 2255 » autor: Pavel Rosendorf

OKROTICE BÍLÁ

Latinské jméno: Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae)

Ekologie druhu:
Okrotice bílá je druh rostoucí v listnatých lesích v teplých oblastech, kde vyhledává zásadité substráty. Najdeme ji v oblastech s převahou bazických hornin, především vápenců, opuk a vápnitých slínovců, ale vyskytuje se i v porostech na zásaditých spraších. Okrotice bílá roste v zastíněných polohách v podrostu lipových, dubohabrových a bukových porostů a jen výjimečně ji najdeme na otevřených stanovištích. Areál výskytu okrotice bílé sahá od jižní Anglie po Kavkaz a zahrnuje i severní Afriku. Nenajdeme ji v severní Evropě a kontinentální části východní Evropy. V České republice se vyskytuje relativně hojně v severních a středních Čechách a na střední a jižní Moravě. Naopak téměř žádné lokality nejsou známé z Českomoravské vysočiny, jižních a západních Čech a oblasti Jeseníků a Ostravska.

okrotice bílá
Okrotice bílá ve světlém listnatém porostu na vrchu Ládví (foto: Pavel Rosendorf).

Okrotice bílá je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 10–60 cm. Lodyha je vzpřímená a podélně rýhovaná. Listy na lodyze jsou podlouhlé, vejčitě kopinaté. Květy na lodyze vyrůstají z paždí listenů obvykle v počtu 3–10. Květy jsou bílé, nazelenalé nebo krémově nažloutlé. Okvětní listy jsou těsně přimknuté, takže jsou obtížně opylovatelné hmyzem. Většina je tedy samosprašných. Rostliny kvetou od května do června a plodem je tobolka, která obsahuje velké množství lehkých semen snadno roznášených větrem.
Typickými lokalitami výskytu okrotice bílé jsou teplé listnaté lesy s chudým křovitým patrem a zásaditými a humózními půdami. Populace mohou být ohroženy nevhodnými výsadbami dřevin a zarůstáním lokalit náletovými dřevinami.

okrotice bílá
Detail okrotice bílé v plném květu – vrch Ládví (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Okrotice bílá patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy ohrožené (§3). Ve stejné kategorii, tedy mezi taxony ohrožené (C3), je zařazena i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • vrch Ládví (východní část)

Zajímavosti:
Okrotice bílá roste na stanovištích jen díky důmyslné symbióze s houbami a kořeny listnatých stromů. Tento vzájemně výhodný vztah se nazývá mykorhiza a umožňuje orchideji čerpat některé látky ze sítě houbových vláken a pravděpodobně i z kořenů stromů. Vazba orchidejí na kořeny stromů je mnohem méně probádána, ale je obvyklé, že bez vazby na určité druhy stromů okrotice nerostou.
Tyto složité vztahy znemožňují přenášení rostlin do umělých kultur a na zahrádky. Takto přenesená rostlina není schopná růst a brzy zahyne. Proto se důrazně doporučuje okrotice ani další orchideje z naší přírody nepřenášet z jejich původních stanovišť, aby nedošlo k jejich vyhubení.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Cephalanthera damasonium v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Hoskovec, L. (2007): CEPHALANTHERA DAMASONIUM (Mill.) Druce – okrotice bílá / prilbovka biela. Dostupné z: http://botany.cz/…-damasonium/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.