záhlaví čsop křivatec

Oman německý

vydáno: 28. listopadu 2014 » přečteno: 1636 » autor: Pavel Rosendorf

OMAN NĚMECKÝ

Latinské jméno: Inula germanica L.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Ekologie druhu:
Oman německý je teplomilný druh, který vyhledává osluněné skalnaté svahy a křovinaté stráně v nižších polohách na neutrálních až zásaditých půdách.
Centrem jeho rozšíření je Středozemí, okraje areálu rozšíření zasahují i do střední a východní Evropy. V České republice se vyskytuje velmi vzácně zejména na jižní Moravě, v Českém středohoří a ostrůvkovitě také v Praze a jejím okolí a v Polabí.

Oman německý – PP Jabloňka
Oman německý v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Oman německý je vytrvalá bylina dorůstající výšky od 20 do 60 cm. Lodyha, která vyrůstá z plazivého oddenku, je vzpřímená, hustě olistěná a plstnatá. Listy jsou podlouhlé, vejčité až kopinaté a částečně objímají lodyhu. Květy jsou nahloučeny ve vrcholovém chocholíku. Chocholík tvoří malé, jasně žluté úbory s výraznými trubkovitými květy a menším množstvím jazykovitých květů. Rostliny kvetou v červenci a srpnu. Plodem jsou ochmýřené nažky. Rostliny na stanovištích vytvářejí výrazné skupiny, které se postupně rozrůstají z plazivých oddenků. Roste většinou v otevřených rozvolněných trávnících na plošinách a okrajích skal a v lemech křovin. Typickém biotopem omanu německého jsou teplomilné doubravy na bazických a sprašových půdách. Na místech výskytu bývá relativně hojný a jeho výskyt je ohrožen zejména zarůstáním lokalit křovinami.

Oman německý – PP Jabloňka Oman německý – PP Jabloňka
Oman německý před rozkvětem (vlevo) a v plném květu (vpravo) v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Ochrana:
Oman německý patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazen mezi druhy silně ohrožené. Oman německý je mezi taxony silně ohrožené zařazen i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky vzhledem k jeho izolovanému výskytu na malém množství lokalit a negativnímu trendu v početnosti v některých z nich.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní památka Jabloňka

Oman německý – PP Jabloňka
Skupina rostlin omanu německého v suťovém svahu v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Zajímavosti:
Oman německý je na území Prahy velmi vzácný a na některých původě uváděných lokalitách (Podhoří) nebyl nově potvrzen. Dlouho byla za jedinou lokalitu jeho výskytu v Praze považována PP Jabloňka, kde se vyskytuje velice hojně. Nové průzkumy potvrdily jeho výskyt také v PP Baba na levém břehu Vltavy (Hrčka, 2013).
Některé běžnější druhy omanů byly a stále jsou užívány v léčitelství v nálevových směsích pro podporu trávení. O využití omanu německého k těmto účelům se odborné prameny nezmiňují, pravděpodobně pro jeho vzácnost.

Použité podklady a odkazy:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Hoskovec, L. (2007): INULA GERMANICA L. – oman německý / oman nemecký. Dostupné z: http://botany.cz/…a-germanica/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Hrčka, D. (2013): BABA – přírodní památka. Dostupné z: http://salvia-os.cz/…raha/80-baba. Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody.
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Inula germanica podle záznamů v ND OP. ISOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?….