záhlaví čsop křivatec

Kakost krvavý

vydáno: 13. prosince 2015 » přečteno: 2110 » autor: Pavel Rosendorf

KAKOST KRVAVÝ

Latinské jméno: Geranium sanguineum L.

Čeleď: kakostovité (Geraniaceae)

Ekologie druhu:
Kakost krvavý je druh rostoucí v teplých oblastech na skalnatých svazích, ve skalních stržích, kamenitých sutích, křovinatých trávnících a světlých lesních lemech. Kakost krvavý najdeme obvykle v teplých oblastech, kde vyhledává osluněná stanoviště orientovaných na jih a západ. Preferuje především zásaditější substráty, ale najdeme ho často i na silikátových horninách v polohách se sprašovými půdami. Kakost krvavý roste prakticky v celé Evropě od Středomoří po jih Skandinávie. Areál zasahuje na východě až na Ural a Kavkaz. V České republice roste roztroušeně v teplých oblastech souvisle v severních a středních Čechách a na jižní a střední Moravě. Izolované lokality se nacházejí také ve východních a jižních Čechách.

kakost krvavý
Porost kakostu krvavého v přírodní rezervaci Podhoří (foto: Pavel Rosendorf).

Kakost krvavý je, vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 20–50 cm. Z plazivého oddenku vyrůstá lodyha porostlá dlanitými pěti až sedmi sečnými listy dále dělenými na menší úkrojky. Lodyha i řapíky listů jsou chlupaté. Květy vyrůstají z paždí listů, jsou pětičetné a výrazně karmínově červené až růžovo fialové. Rostliny kvetou od května do srpna. Semena dozrávají v zobanovitém plodu, který v době zralosti puká a pouzdra semeníku se stáčejí k vrcholu, s tím, že s ním zůstávají spojeny.

kakost krvavý kakost krvavý
Květ kakostu krvavého (vlevo) a zobánkovitý plod (vlevo) z přírodní památky Bohnické údolí (foto: Pavel Rosendorf).

Typickými lokalitami výskytu kakostu krvavého jsou travnaté a kamenité svahy, skalní rokle, křovinaté okraje a sutě s dobře odvodněnými výhřevnými půdami. Populace mohou být ohroženy postupným zarůstáním biotopů křivinami a náletovými dřevinami.

Ochrana:
Kakost krvavý patří mezi druhy, které sice nejsou chráněny podle zákona, ale vzhledem k jeho pozvolnému úbytku na části lokalit byl zařazen v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky mezi vzácnější taxony, vyžadující pozornost – méně ohrožené (C4a).

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Zámky

kakost krvavý
Rozsáhlý porost kakostu krvavého v suťovém kuželu pod skalami v přírodní rezervace Podhoří (foto: Pavel Rosendorf).

Zajímavosti:
Kakost krvavý roste v přírodních lokalitách Prahy 8 často ve společenstvu s třemdavou bílou, kde s ní tvoří rozsáhlé porosty v sutích pod skalami a v menších strmých roklích.
Plody kakostu krvavého mají pukavé semeníky, které vymršťují semena do okolí rostliny a tak zajišťují jejich další šíření na vhodná stanoviště.
Kakost krvavý bývá často vysazován jako ozdobná skalnička pro své výrazné květy. V zahradních kulturách existuje řada barevných variant květů.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Geranium sanguineum v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Kovář, L. (2007): GERANIUM SANGUINEUM L. – kakost krvavý / pakost krvavý. Dostupné z: http://botany.cz/…-sanguineum/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.